หมวด: พุทธศาสนา

ซีพี ออลล์ ร่วมกับ กทม. มอบทุนธรรมศึกษาชั้นตรีให้ โรงเรียนในสังกัดกว่า 700 ทุน

ในวันที่ 3 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมกับ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร มอบทุนโครงการพระพุทธศาสนา “ธรรมะเบิกบาน ซีพี ออลล์ สืบสานนักธรรมจิ๋ว” ให้แก่นักเรียนชั้นป.6 ที่สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรีกว่า 700 ทุน จากเครือข่ายโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 80 เครือข่าย เพื่อส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชน ด้านคุณธรรม – จริยธรรม ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

โครงการธรรมะเบิกบาน ซีพีออลล์สืบสานธรรมศึกษาจิ๋ว

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร สนับสนุนโครงการธรรมะเบิกบาน ซีพีออลล์สืบสานธรรมศึกษาจิ๋ว เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนไทยมีความรู้คู่คุณธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส่งเสริมให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดกรุงเทพมหานคร สมัครศึกษาในหลักสูตรธรรมศึกษามากขึ้น

โครงการปฏิบัติธรรมเพื่ออบรมผู้นำชุมชนท้องถิ่น วัดโพธาราม จ.อุบลราชธานี

ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนโครงการปฏิบัติธรรมเพื่ออบรมผู้นำชุมชนท้องถิ่นและสั่งสมบารมี ที่วัดโพธาราม บ้านหัวดอน – คอนสาย จ.อุบลราชธานี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านคำสอนทางศาสนาให้แก่ผู้นำของชุมชนในท้องถิ่น โดยหมายรวมไปถึงคนสูงวัยที่เป็นเสาหลักของชุมชนด้วย เพื่อที่จะได้นำเอาหลักธรรมหรือคำสอนนั้นๆ ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต และถ่ายทอดสู่บุตรหลานต่อไปในอนาคต

โครงการปฏิบัติธรรมเพื่ออบรมผู้นำชุมชนท้องถิ่น ณ วัดสว่างอารมณ์ จ.อุบลราชธานี

ในวันที่ ๑๐ – ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับวัดสว่างอารมณ์, องค์การบิรหารส่วนตำบลทรายมูลส่งเสริม,โรงเรียนทรายมูล และโรงเรียนท่าเสียว – คันลึม จ.อุบลราชธานี จัดโครงการปฏิบัติธรรมเพื่ออบรมผู้นำชุมชนในท้องถิ่น ณ วัดสว่างอารมณ์ บ้านท่าเสียว ต.ทรายมูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี มีผู้เข้าอบรมเป็นอุบาสกอุบาสิกาในท้องถิ่น และนักเรียน กว่า 300 คน.

ซีพี ออลล์ ร่วมธำรงพุทธศาสนาในโครงการ ค่ายพุทธบุตร

ในวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2559 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง และวัดเทพวนาราม (ม่าหนิก) จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ค่ายพุทธบุตร ณ วัดเทพวนาราม (ม่าหนิก) จังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ 104 คน

ซีพี ออลล์ ร่วมสนับสนุนโครงการเสริมสร้างพัฒนาสมาธิและจิตภาวนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนัการศึกษากรุงเทพมหานคร ร่วมขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างพัฒนาสมาธิและจิตภาวนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๗ ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ราชนครินทร์ (เขาดิน-หนองแสง) ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 300 คน

ปฏิบัติธรรมเพื่ออบรมผู้นำชุมชนในท้องถิ่น ณ วัดโพธาราม จ.อุบลราชธานี

ในวันที่ ๒๕ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการปฏิบัติธรรมเพื่ออบรมผู้นำชุมชนในท้องถิ่น ณ วัดโพธาราม บ้านหัวดอน – คอนสาย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านคำสอนทางศาสนาให้แก่ผู้นำของชุมชนในท้องถิ่น โดยหมายรวมไปถึงคนสูงวัยที่เป็นเสาหลักของชุมชนด้วย เพื่อที่จะได้นำเอาหลักธรรมหรือคำสอนนั้นๆ ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต และถ่ายทอดสู่บุตรหลานต่อไปในอนาคต

ปฏิบัติธรรมเพื่ออบรมผู้นำชุมชนในท้องถิ่น ณ วัดสว่างอารมณ์ จ.อุบลราชธานี

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการปฏิบัติธรรมเพื่ออบรมผู้นำชุมชนในท้องถิ่น ณ วัดสว่างอารมณ์ บ้านท่าเสียว ต.ทรายมูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ในวันที่ ๑๐ – ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผู้เข้าอบรมเป็นอุบาสกอุบาสิกาในท้องถิ่น และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑ -๓ จากโรงเรียนท่าเสียว – คันลึม กว่า 500 คน

โครงการเสริมสร้างพัฒนาสมาธิและจิตภาวนา ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

ในวันที่ วันที่ ๒๘ ตุลาคม – ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักการศึกษา โดยหน่วยศึกษานิเทศก์กลุ่มงานนิเทศการศึกษา ๔ กลุ่มสาระสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม  ได้ดำเนินงานโครงการเสริมสร้างพัฒนาสมาธิและจิตภาวนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร  ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ราชนครินทร์(เขาดินหนองแสง) ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี มีผู้เข้าร่วมกว่า 300 คน

“ซีพีออลล์” จัดโครงการต่อยอดธรรมนำชีวิต

ในวันที่ 4 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการต่อยอดธรรมนำชีวิต มีผู้เข้าร่วมกว่า 200 คน ณ วัดโพธาราม บ้านหัวดอน-คอนสาย ต.ทรายมูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี การจัดค่ายในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อเน้นการอบรมเยาวชนจากผุ้สูงอายุในชุมชนให้ได้เรียนรู้ลำดับพีธีการ และการจัดดอกไม้ การร้องสรภัญญะ การเล่านิทาน อันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ดำรงอยู่สืบไป